ေမာင္လာနာ ဂိုလမ္ အလီရွား (ရဟ္မသြလႅာဟ္)

ေမာင္လာနာ ဂိုလမ္ အလီရွား (ရဟ္မသြလႅာဟ္)

အမည္ရင္းမႇာ စိုက္ယစ္ဂိုလမ္အလီရႇား ျဖစ္သည္၊ သာသနာႏြယ္ဝင္
သေူ တာစ္ ငတ္ ၌ို ခ်ီး ႂမင§ သ္႕ ညဘ္႕ ၠြဲမႇာ ရႇမႇမ္စ္စြလြလ္ဘ္ဘရ္မ္မာ (ႂမနမ္ ာဘ႕ ာၥရု ာဇာ)
ႂဖစ္သည္၊ မင္းတုန္းမင္းတရားၻကီးက ၷကည္ညိဳေလးစားသည္႕ စာေတာ္ႂပန္
ဆရာၻကီးေခၚ မိုးဆုပန္ ဆရာေတာ္ ကာဘြလ္ေမာ္လဝီၻကီးႏႇင္႕ အလြန္ခင္မင္
ရင္းႏႇီးသူႂဖစ္သည္၊
ဘခငၻ္ကီးသည ္ အႏိ ယိ´ ႏငို င္ ံ ရႇာ းဟပ္ ရူ ၵ္မိဳ ၠသားႂဖစသ္ ည၊္ ဇာတၵိမိဳ ၠ
အနီးရႇိ ဘရြတ္အမည္ရႇိ ေတာရြာကေလးတြင္ မြဖ္တီအဟ္မဒ္ ပီယာန္းထံ
အူရဒူ။ အရဗီ။ ဖာရစီ အေႂခခံပညာရပ္မ်ားကို ဆည္းပူးသည္၊ ရႇားဟ္
ဝလီယြလ’ာဟ္သခင္ႆ အႏြယ္ႂဖစ္ေသာ ရႇာဟ္အစၪဟာက္ထံ သာသနာ႕
ပညာကို အလယ္တန္းေအာင္သည္အထိ ဆည္းပူးခဲ႕သည္၊
လလူ ားေႂမာကသ္ ညႏ္ ငႇ ္႕ ၵဗတိ သိ ၡပနခ္ ်ာပ ီ စစ္တ္တပ္တ္တြငြင္ ဓမ®ဆ®ဆရာ
အႂဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သည္၊ အဂၤလိပ္စစ္တပ္မ်ား။ ႂမန္မာႂပည္သို၌
ေႂပာင္းေရဤၠလာရာတြင္ သခင္ၻကီးသည္ ပန္ခ်ာပီစစ္တပ္ႏႇင္႕အတူ ပါလာ
သည္၊ မႏÅေလးၵမိဳၠ မ်က္ပါးရပ္တပ္စခန္းရႇိ ဗလီတြင္ ေရႇၠေဆာင္ဆရာအႂဖစ္
ေဆာင္ရြက္သည္၊ စခန္းႆ စစ္တန္းလ်ားတြင္ေနသႂဖင္႕ သခင္ၻကီးကို
စစ္တ္တန္္းးေမာ္လ္လဝီၻီၻကီီးးဟေု ခၚၷကသည၊္ သခငၻ္ကီး သည ္ စစတ္ ပမ္ ႇ ဓမ®
ဆရာအႂဖစ္ ႏုတ္ထြက္ၵပီး မႏÅေလးၵမိဳၠ ၂၉ လမ္းရႇိ။ အိုးေတာ္ဗလီတြင္
အီမာမ္ေရႇၠေဆာင္ဆရာအႂဖစ္ တာဝန္ယူခဲ႕သည္၊
သခင္ၻကီးႆအိမ္ေထာင္ဘက္သည္ အထက္ႂမန္မာႏိုင္ငံ ဘုေတ]ာ
ရြာ သ ူ ေဒၚသီ ႂဖစသ္ ည၊္ ေဒၚသႆီ ဖခငသ္ ည ္ ေႂမထူး ၵမိဳ ၠ ေသနတ္
စာေရးၻကီး ဦးအဗ္ဒြလ’ာေခၚ ဦးေပါက္တူးႂဖစ္သည္၊ ေဒၚသီႆေဆြမ်ိဳးမ်ား
အမ်ားစုမႇာ ကန္၌ဘလူနယ္တစ္ဝိုက္တြင္ရႇိသည္၊ မင္းပါးစိုးခြင္ ထြက္ဝင္
ခစားရေသာ သစၪာေတာ္ခံမ်ားႂဖစ္ၷကသည္၊ ဆရာၻကီးႏႇင္႕ ေဒၚသီတို၌သည္
ႂမန္မာဘုရင္မင္းႂမတ္ ေဆာက္လုပ္လႇဴဒါန္းေသာ မႏÅေလးၵမိဳၠ။ ကုလားပ်ိဳရပ္
ဗလီတြင္ ထိမ္းႂမားမဂၤလာေဆာင္ႏႇင္းခဲ႕ၷကသည္၊
သခင္ၻကီးတြင္ သား ၇-ဦး ထြန္းကားသည္၊ အဟ္မဒ္ရႇား။
ဟစံရႇား။ ဟူစိန္ရႇား။ ကာစင္မ္ရႇား။ ယူစြဖ္ရႇား။ အိုဗိုင္ဒြလ္လာရႇားႏႇင္႕
အဗူဗကရ္ရႇားတို၌ ႂဖစ္သည္၊ သမီးမ်ားမႇာ ငယ္စဥ္ကပင္ ကြယ္လြန္ၷကၵပီး
၁၉၅၈ ခုႏႇစ္တြင္ သား ၆-ဦး က်န္သည္၊
သားဦးႂဖစ္သူ အဟ္မဒ္ရႇားသည္ ပန္ဂ်ပ္နယ္တြင္ အလြန္ နာမည္
ၻကီးေသာ တရားေဟာပီရ္ဆရာႂဖစ္သည္၊ ေခါင္းေဆာင္ၻကီး မုဟမ®ဒ္အလီ
ဂ်င္းနားကဲ႕သို၌ ပုဂ¾ိဳလ္ေက်ာ္မ်ားကပင္ ဆရာၻကီးႆအိမ္သိုၠ လာေရာက္ေတြၠ
ဆံုသည္၊ ေလယာကတ္ အလီခန္က ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ ဗလီၻကီးတြင္
ေသာၷကာေန၌တိုင္း တရားဓမ®ေဟာၷကားသည္၊ ပါကစၪတန္ သာသနာ႕
ပညာရႇင္မ်ားက ဆရာတင္ရသူႂဖစ္သည္၊ ဉကုရ္အာန္ ဟာဖစ္အရာတြင္
မိမိထက္သာသည္၊ အူရဒူ။ ပန္ဂ်ာပီလို အေဟာအေႂပာကို ပရိသတ္က
ပိုမိုႏႇစ္သက္သည္၊ အၵမဲပင္ ဇိကိရ္ဘ္ ာဝနာ စီးႂဖန္းေနေလ႕ရႇိသည္၊
ကရာမတ္(တန္ခိုး)လည္း စိတ္ရႇိတိုင္းႂပသည္၊ နန္းရင္းဝန္မင္း သည္ပင္
သူႆမူရိဒ္ခံႂဖစ္ေလသည္ႄဟု ညီႂဖစ္သူ ဟစံရႇားကေဖာ္က်ဴးသည္၊
စစ္တန္းသခင္ၻကီးႆ ဒုတိယသားမႇာ ဟစံရႇားႂဖစ္သည္၊ ၉ ႏႇစ္သား
အရြယ္ကပင္ ဟာဖစ္ႂဖစ္သည္၊ ပန္ဂ်ပ္ရႇားဟ္ပူရ္တြင္ ဟာဖစ္ဖတ္ရင္း
ေခတ္ပညာသင္ အဂၤလိပ္ေက်ာင္းတြင္လည္း ငါးတန္းစာေမးပြဲေအာင္ႂမင္
သည္၊ ဖခင္ႂဖစ္သူ သခင္ၻကီးႆဆႏ´အရ သာသနာ႕ပညာကိုသာ
ေပါက္ေႂမာက္ေအာင္ သင္ယူသည္၊ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး စိတ္ဝင္စားဖြယ္
ေကာင္းေအာင္ ေဟာေႂပာႏိုင္စြမ္းသူအႂဖစ္ ထင္ရႇားသည္၊
သခင္ၻကီးႆ တတိယသားႂဖစ္သူ ဟူစိန္ရႇားသည္လည္း ဟာဖစ္
တစ္ဦး ႂဖစ္သည္၊ မႏÅေလးအိုးဘိုဗလီႆ ေရႇၠေဆာင္ ေမာ္လဝီၻကီးလည္း
ႂဖစ္သည္၊ စတုတ]သားသည္ ကာစင္ရႇား ႂဖစ္သည္၊ မိမိအစ္ကိုၻကီး တာဝန္
ယူထားေသာ ရႇာဟ္ပူရ္ၵမိဳၠ ဂ်ာေမဗလီၻကီးတြင္ ေရႇၠေဆာင္ဆရာၻကီး
ႂဖစ္သည္၊ ပဥၪမသားသည္ အဆိုပါ ဗလီခန္းတြင္ပင္ေနထိုင္သည္၊ ေလာကီ
ကိစၪ အဝ၀ကို စြန္၌လဤတ္ေနသူ ႂဖစ္သည္၊ ဟာဖစ္တစ္ဦးလည္းႂဖစ္သည္၊
ဆြ်မသားသည္ အိုဗိုင္ဒြလ’ာႂဖစ္သည္၊ ပါကစၪတန္ႏိုင္ငံတြင္ သင္½ိုးကုန္
သည္အထိဆည္းပူးေအာင္ႂမင္ၵပီး ႂမန္မာႏိုင္ငံသို၌ ျြကေရာက္လာသည္၊
ဗန္းေမာ္ၵမိဳၠတြင္ ေရႇၠေဆာင္ဆရာၻကီးအႂဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည္၊
သတဎမေႂမာက္ သားေထြးမႇာကား အဗူဘကရ္ႂဖစ္သည္၊
စစ္တန္းသခင္ၻကီးသည္ ႂမန္မာလိုကၼမ္းသည္၊ တရားေဒသနာမ်ား
ကို ႂမန္မာလို ေရလည္စြာေဟာၷကားႏိုင္သည္၊ မႏÅေလးၵမိဳၠ အိုးဘိုဗလီတြင္
တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ေတြၠၻကံဳရေသာႂပóနာမ်ားေၷကာင္႕ မိမိတတ္ထား
ေသာ ပညာကိုအား မလိုအားမရ ႂဖစ္လာသည္၊ အဆင္႕ႂမင္႕ပညာမ်ားကို
ဆက္လက္ ဆည္းပူးလိုစိတ္ႂပင္းႂပလာသည္၊ သို၌ႏႇင္႕ ပညာေရးအတြက္
အိႏ´ိယႏိုင္ငံသို၌ ထြက္ခြာသည္၊ မိမိတို၌ ၷကည္ညိဳေလးစားေသာ သခင္ၻကီး
ပညာသင္ခရီးအတြက္ အိုးေတာ္ဗလီ ဒါယကာၻကီး ပတဎႂမားဦးဖိုးသက္ႏႇင္႕
ဂ်မာအသ္သားမ်ားက အစစပံ႕ပိုးကူညီၷကသည္၊
သခင္ၻကီး ႏိုင္ငံရပ္ႂခားသို၌ မထြက္ခြာမီ ဇနီးႏႇင္႕ သား ၂-ဦးကို
ကန္၌ဘလူၵမိဳၠနယ္ ဘုေတဎာေက်းရြာရႇိ ေဆြမ်ိဳးမ်ားထံအပ္ႏႇံခဲ႕သည္၊ ေဆြမ်ိဳး
မ်ားက ေစာင္႕ေရႇာက္ေပးၷကသည္၊
သခင္ၻကီးသည္ အိႏိ´ယႏိုင္ငံတြင္ ေက်ာ္ၷကားေသာ ေမာင္လာနာ
ရရႇိဒ္ အဟ္မဒ္ဂန္ဂူဟီသခင္ၻကီးထံ ဆည္းပူးခြင္႕ရသည္၊ ထိုသခင္ၻကီးသည္
ဂုၥ္ထူးဝိေသသအမ်ိဳးမ်ိဳးႂဖင္႕ ထင္ရႇားေသာ ပညာရႇင္သူေတာ္စင္ၻကီး
ႂဖစသ္ ည၊္ သၠူေခတသ္ ၠူ အခါက ဖိကိကိကဟအ္ တတ ္ ကၼမ္းက်ငဆ္ ံုး ပဂု ိဳ¾လထ္ ူး
ဟု သိမႇတ္ၷကသည္၊
စစ္တန္းသခင္ၻကီး သင္½ိုးကုန္ ေပါက္ေႂမာက္í ႂမန္မာႏိုင္ငံသို၌
ႂပန္လည္ေရာက္ရႇိလာေသာအခါ ဆရာေကာင္းတပည္႕ပီပီ ဘဝတစ္သက္
တာတြင္ စစ္မႇန္ေသာတရားေတာ္မ်ားကို ႂဖန္၌ႂဖဴးႏိုင္သည္၊ ဖိကဟ္ဓမ®သတ္
အရာအတြင္ မိမိဆရာ႕နည္းတူ မင္းမူႏိုင္ခဲ႕သည္၊ ပထမဦးစြာ အိုးေတာ္ဗလီ
တြင္ စာေပသင္ၷကားပို၌ခ်မ၍စတင္ခဲ႕သည္၊ ထို၌ေနာက္ ဗလီဒါယကာ
ဦးဖိုးသက္က ဗလီအနီးေႂမေနရာဝယ္ယူလႇဴဒါန္းၵပီး စုေပါင္းဒါနႂဖင္႕
မုဟုဟမ®ဒ®ီယာအရဗသီ ပိ ေံဈ က်ာင္း ေတာၻ္ကီး ဖငြ လ္႕ စႇ သ္ ည၊္ သခငၻ္ကီးကပင္
ေက်ာင္းအုပ္ၻကီးအႂဖစ္ တာဝန္ယူရသည္၊ ထိုေက်ာင္းသည္ အထက္ႂမန္မာ
ႏိုင္ငံတြင္ အစၪလာမ္သာသနာစာေပမ်ားကို အေစာဆံုး ဖြင္႕လႇစ္သင္ၷကား
သည္႕ ေက်ာင္းေတာ္ၻကီးႂဖစ္သည္၊
သခင္ၻကီးႆနိစၪဓူဝ က်င္႕ဝတ္မႇာ နံနက္ဖေဂ်ရ္ဝတ္ႂပဳၵပီးလၡင္
ေက်ာင္းတြင္ စာႂပသည္၊ နံနက္ထမင္းစားခ်ိန္ (၁၂)နာရီအထိ တစ္ဆက္
တည္း စာႂပသည္၊ ထမင္းစားၵပီးလၡင္ ေခတဎခၥ အိပ္တတ္သည္၊
ေနလ၌ ယအ္ ခ်နိ ü္ အိုး ေတာဗ္ လတီ ငြ ္ ဇဟိိုုရုရ္ နမာဇဝ္ တႂ္ပဳသည၊္ ၵပီးလၡင္
အစြရြရ္ည္ ေနခ်မ္း ဝတႂ္ပဳခ်နိ အ္ ထ ိ စာၷကညသ္႕ ည၊္ အစရြ ၵ္ပီးလၡင ္ အမိ ႂ္ပန္
ကာ ဖတ္တဝါဓမသ® တ ္ ဆံုး ႂဖတခ္ ်ကမ္ ်ားေရးသည၊္ ညေနဝငမ္ ဂရ္ စ္
ဝတ္ႂပဳမ၍အၵပီး ညစာသံုးေဆာင္သည္၊ မိသားစုႏႇင္႕ စကားစႂမည္ေႂပာသည္၊
ေအရႇာညဦး ယဝံ တႂ္ပဳအၵပီး တငြ မ္ ူ မတိ ေ္ ဆရြ င္း ခ်ာမ်ားအမိ သ္ ၌ို သြာ းၵပီး
တရားဓမ®ေဆြးေႏြးသည္၊ ည (၁၂)နာရီမႇ အိမ္ကို ႂပန္သည္၊ ညအခါတြင္
တဟ္ဂြြ််ဇ္န္နမာဇ္ ထဖတေ္ လရ႕ သႇိ ည၊္ ပညာဂၥု ။္ သလီ ဂၥု ႏ္ ငႇ ္႕ ႂပညစ္႕ ံု
ေသာ သခင္ၻကီးႆေရႇၠေမႇာက္တြင္ အႂခားေမာ္လဝီမ်ားသည္ က်ားေရႇၠ
ေရာက္ သမင္ငယ္ကဲ႕သို၌ေနၷကသည္ဟု အဆိုရႇိသည္၊
စစ္တန္းသခင္ၻကီးသည္ ဆရာေကာင္းဆရာႂမတ္တို၌ထံမႇ နည္းခံ
ခရဲ႕ သႂူဖစသ္ ည၊္ ကယို တ္ ငို က္ လည္း ပါရမခီ ေံ ကာင္း သႂဖင ္႕ မန္တစ္
ေအလင္မ္မ္ တကနú ယဒပီ နကီ ို အထူးကၼမ္းက်ငသ္ ည၊္ ဓမႂ®ပóနာ။ စဒု ။္
ေစာဒနာတို၌ကို အကိုးအကားခိုင္မာစြာ ဆံုးႂဖတ္ေႂဖၷကားေပးသည္၊
သခငၻ္ကီးသည ္ ရႇရီအီအတတ္ ရားေတာအ္ ႂပင ္ တေစာင္ဝ္ဝုဖုဖ္။္။ တြရြရီကီကာမ်ား
ကို သင္ၷကားႂပသသည္၊ ဆရာၻကီးႆ တပည္႕မ်ားသည္လည္း ႂမန္မာႏိုင္ငံ
တစန္ တံ စလ္ ်ားü သာသနာ႕ပ႕ပညာက ို ဆကလ္ ကႂ္ဖနႂ၌္ဖဴးသမူ ်ား ႂဖစလ္ ာ
သည္၊
ထူးခၼန္သည္႕ မုဟမ®ဒီယာေက်ာင္းထြက္ပညာရႇင္မ်ားတြင္ ေမာင္လာ
နာရႇဖီ။ ေမာင္လာနာဟာဖစ္ ဦးဘဒင္။ ေမာင္လာနာ ဗရႇိရ္အဟ္မဒ္ေခၚ
ဆရာၻကီးပံု။ ေမာင္လာနာ ဦးစြလ္တန္။ ဓမ® ကထိကေမာင္လာနာ ဦးဘသြင္
(ခင္ဦး) စသူတို၌ ပါဝင္သည္၊
စစ္တန္းသခင္ၻကီးလက္ထက္က မုဟမ®ဒီယာ အာရဗီသိပဈံ ေက်ာင္း
ေတာ္ၻကီးသည္ မႏÅေလးၵမိဳၠႆ သာသနာေရးကိစၪအဝ၀အတြက္ ဗဟိုဌာန
ႂဖစ္ခဲ႕သည္၊
သခင္ၻကီးသည္ ၁၉၃၆ ခု ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန၌တြင္ အလ’ာဟ္
အရႇင္႕ အမိန္၌ေတာ္ခံယူသည္၊
သခင္ၻကီးႆ တပည္႕မိုရီဒီမ်ားသည္ ၷကာသပေတးေန၌တိုင္း စု½ံုးí
ဇကီရ္ကမ®ြ်ာန္းဘာဝနာပြားမ်ားအားထုတ္ ဖတ္ရြတ္ၷကသည္၊ သခင္ၻကီးႆ
ဒရ္ဂါေတာ္ကို မႏÅေလးၵမိဳၠ ဥသႇ်စ္ကုန္းတြင္ ခမ္းနားစြာ ေဆာက္လုပ္ထား
ၷကသည္၊
တိုင္းရင္း မြတ္စလင္မ္ စာျပဳစာဆို ပုဂိၢဳလ္ေက်ာ္မ်ား - ၂ (ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ ေအာင္ေဇာ္) စာမ်က္ႏွာ - ၁၆မွ တိုက္႐ိုက္ ကူးယူတင္ျပသည္။